Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji naukowych i dydaktycznych zapoczątkowanych przez działającą w latach 1519-1780 Akademię Lubrańskiego oraz powstałe później Kolegium Jezuickie, któremu w roku 1611 r. król Zygmunt III Waza nadał rangę uniwersytetu. Na owe czasy była to uczelnia wszechstronna i nowatorska, a jej pierwszym rektorem był ks. Jakub Wujek. Losy uniwersytetu w Poznaniu od początku przeplatały się z historią państwa. Już wkrótce po odzyskaniu niepodległości powstały zręby nowej uczelni, a 7 maja 1919 r. miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański. Kontynuował on działalność także w trakcie II wojny światowej w Warszawie – jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich.
W latach 50-tych część wydziałów Uniwersytetu Poznańskiego przekształciła się w niezależne szkoły wyższe: przyrodniczą, medyczną i wychowania fizycznego. Uczelni w nowej, okrojonej odsłonie nadano w 1955 r. nazwę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mimo osłabienia struktury, pozostał on główną uczelnią Poznania i najważniejszym symbolem akademickiego miasta, systematycznie zyskując na znaczeniu w systemie polskiego szkolnictwa wyższego. Dziś bogata oferta dydaktyczna, prężnie rozwijający się nowy kampus Morasko, własne centra naukowe i stale rozwijana koncepcja współpracy uczelni z jej społeczno-gospodarczym otoczeniem przyciągają rzesze studentów z kraju i zagranicy.

OBECNIE

Obecnie Uniwersytet przeżywa okres wszechstronnego rozwoju naukowego, dydaktycznego i inwestycyjnego, od lat sytuując się we wszystkich rankingach w ścisłej czołówce najlepszych polskich szkół wyższych reprezentujących europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych. Na 285 kierunkach i specjalnościach, humanistycznych, ścisłych oraz przyrodniczych, kształci się blisko 40 tys. studentów na poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich. UAM zatrudnia ponad 3000 nauczycieli akademickich oraz blisko 2100 innych pracowników. W gronie absolwentów Uniwersytetu jest wiele znanych osobistości życia społeczno-gospodarczego, a dyplom uczelni jest cennym atutem na rynku pracy. Dalszy dynamiczny rozwój naszej Almae Matris stymuluje przyjęta przez Senat uczelni Strategia rozwoju UAM. Jej realizacja jest gwarancją nowych osiągnięć, nowych kierunków rozwoju i godnego miejsca wśród uniwersytetów Europy i świata.

0

WYDZIAŁÓW

0

KIERUNKÓW

0

SPECJALNOŚCI

0

STUDENTÓW

0

NAUCZYCIELI

0

INNYCH PRACOWNIKÓW

WIĘCEJ O UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU:

WWW.AMU.EDU.PL